Zgłoszone Poprawki do Statutu Kongresu Nowej Prawicy

Zgłoszone Poprawki do Statutu Kongresu Nowej Prawicy

1619
7
PODZIEL SIĘ

Zgłoszone Poprawki:

Poprawka nr 1

Poprawka punktu nr 19 z „Rozdziału II – Członkowie” zmieniająca sposób płacenia składki, a także jej przekazania:

19. Centralna składka członkowska opłacana jest przelewem z konta osobistego członka lub kandydata na członka na konto partyjne, wskazane przez Skarbnika Kongresu Nowej Prawicy po uzgodnieniu z Sekretarzem Kongresu Nowej Prawicy. Szczegółowy sposób przekazania składki określa Skarbnik Kongresu Nowej Prawicy.

Wykreślenie z punktu nr 21 z „R.II” zapisu o „przekazanych za potwierdzeniem składkach Skarbnikowi partii” w celu ujednolicenia sposoby opłacania składek na konto. Punkt nr 21 otrzymuje brzmienie:

21. Łączną liczbę delegatów wraz z podziałem mandatów na Regiony ustala Rada Główna. Liczba delegatów z danego Regionu jest proporcjonalna do średniego stanu liczbowego (wyliczanego na podstawie sumy składek centralnych członków przelanych na konto partii) członków zwyczajnych i członków sygnatariuszów z okresu ostatniego Konwentu do dnia ogłoszenia nadchodzącego Konwentu, Liczba delegatów z Oddziału jest ustalana analogicznie przez Zarząd Regionu. Delegatów wybiera Konwent Oddziału, przy czym każdy uczestnik ma tyle głosów, ilu jest delegatów.

Zmiana punktu 90 z „Rozdziału XII – Regiony, oddziały, koła i sekcje” usuwający zapis o składce centralnej, który jest tam zbędny. Szczegóły dot. składki centralnej zostały poruszone w R.II w p. 19. Nie ma potrzeby ponownego określania sposobu uiszczania składek.

90. Oddziały oraz Regiony mogą uchwalać własne składki. Sposoby opłacania i przekazywania składek oddziałowych i regionalnych określa Skarbnik Kongresu Nowej Prawicy.

Wykreślenie z punktu 77 z „R.XII – Regiony, oddziały, koła i sekcje” zapisu o „pobieraniu składek przez upoważnionego przez Prezesa Oddziału”. W p. 19 ustalono, że składki opłaca się na konto partyjne z konta osobistego a sposób ich przekazania określa skarbnik – a zatem zapis z p. 78 byłby w sprzeczności z zapisem punktu 19.

Punkt 77 otrzymuje brzmienie:

77. Prezes Oddziału może mianować przedstawiciela (reprezentanta) Oddziału w konkretnej miejscowości lub gminie na terenie Oddziału. W miejscowościach lub gminach objętych działalnością terytorialnego Koła Oddziału przedstawicielem może być mianowany jedynie Prezes Koła. Przedstawiciel Oddziału może być upoważniony przez Prezesa Oddziału do przyjmowania deklaracji członkowskich. Szczegółowy sposób nabierania statusu kandydata na członka zwyczajnego określa punkt 14 w Rozdziale II. W razie braku istniejącego Oddziału obejmującego daną miejscowość lub gminę, takiego upoważnienia może dokonać Prezes Regionu. Prezes Regionu może również (w razie braku istniejącego Oddziału) upoważnić jednego z przedstawicieli do zwołania Konwentu założycielskiego Oddziału.

UWAGA: propozycje poprawek nr 2 muszą zostać przyjęte jako całość. Gwarantuje to jednolitość w tekście całego statutu.

admin

admin

Sekretarz
Email: norbertczarnek [at] gmail.com
admin

7 KOMENTARZE

ZOSTAW ODPOWIEDŹ