Zawiadomienie o zwołaniu Konwentu Zwyczajnego Kongresu Nowej Prawicy

Zawiadomienie o zwołaniu Konwentu Zwyczajnego Kongresu Nowej Prawicy

982
0
PODZIEL SIĘ

Na podstawie punktu 28 statutu partii Kongres Nowej Prawicy zwołuję Konwent Zwyczajny Kongresu Nowej Prawicy na dzień  29 września 2018r.
Konwent odbędzie się w Krakowie przy ul. Św. Marka 25

Rozpoczęcie obrad o godz. 12:00.  Rejestracja uczestników od godz. 11:00.

 Proponowany porządek obrad:

1 – Otwarcie obrad (Prezes Sądu Naczelnego lub najstarszy rangą Sędzia)

2 – Stwierdzenie kworum (Komisja Mandatowa)

3 – Wybór Przewodniczącego i Zastępców

4 – Wybór Komisji Skrutacyjnej

5 – Przyjęcie dalszego porządku obrad

6 – Sprawozdanie Prezesa KNP

7 – Sprawozdanie Rady Sygnatariuszy

8 – Sprawozdanie Centralnej Komisji Rewizyjnej

9 – Sprawozdanie Straży

10 – Dyskusja i głosowanie nad absolutorium dla członków RG wybranych na poprzednim
Konwencie

11 – Wybór 7 członków RG

12 – Wybór I Wiceprezesa

13 – Wybór III Wiceprezesa

14 – Wybór 2 członków CKR

15 – Wybór 5 członków Straży

16 – Uzupełnienie składu Sądu Naczelnego

17 – Wolne wnioski/Uchwały

18 – Zamknięcie obrad

Informuję ponadto, że Konwent ma prawo – o ile wprowadzi taki punkt do porządku obrad – zmiany Statutu większością 4/5 głosów – lub zwykłą większością, jeśli proponowane zmiany uzyskały akceptację Konwentyklu. Każdy projekt zmiany w Statucie musi być podany do powszechnej wiadomości członków partii co najmniej na 2 tygodnie przed terminem Konwentu.

Proponowane poprawki podane zostaną do publicznej wiadomości Członków Partii na stronie internetowej partii https://knp.org.pl po przesłaniu ich na adres mailowy centrala@knp.org.pl

Stanisław Żółtek
Prezes Kongresu Nowej Prawicy

BRAK KOMENTARZY