Statut Kongresu Nowej Prawicy

Statut Kongresu Nowej Prawicy

Pobierz Statut Kongresu Nowej Prawicy

1. Partia konserwatywno-liberalna o nazwie: Kongres Nowej Prawicy, w skrócie Nowa Prawica, działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz wśród obywateli polskich w krajach Unii Europejskiej, mogąc utrzymywać kontakty z partiami zagranicznymi.
2. Siedzibą Władz Kongresu Nowej Prawicy jest miasto stołeczne Warszawa.
3. Majątek Kongresu Nowej Prawicy powstaje ze składek członkowskich i innych źródeł dozwolonych ustawą o partiach politycznych i innymi ustawami.
4. Kongres Nowej Prawicy dąży metodami przewidzianymi w Konstytucji RP do realizacji celów zawartych w Deklaracji Programowej, a w szczególności do:
a. odbudowy podstawowych wartości naszej kultury i cywilizacji łacińskiej oraz chrześcijańskich fundamentów moralnych społeczeństwa;
b. budowy Państwa Prawa, sprawiedliwych i sprawnych rządów opartych o zasadę pomocniczości;
c. realizacji odwiecznych dążeń człowieka do Wolności;
d. poszanowania własności prywatnej obywateli i owoców ich pracy.
5. W tym celu Kongres Nowej Prawicy:
a. bierze udział w wyborach i referendach;
b. prowadzi działalność edukacyjną i propagandową.
6. Nie jest dopuszczalne podejmowanie działań oddalających od powyższych celów w nadziei, że przyniesie to korzyść w przyszłości.

7. Członkowie Kongresu Nowej Prawicy dzielą się na:
a. członków honorowych;
b. członków-sygnatariuszów;
c. członków zwyczajnych;
d. członków wspierających;
e. kandydatów.
8. Członkiem honorowym staje się pełnoletni obywatel RP, który został wybrany dożywotnio przez Konwent na wniosek Konwentyklu.
9. Członkowie honorowi mogą tracić i uzyskiwać uprawnienia przysługujące pozostałym kategoriom członków w sposób identyczny do uzyskiwania i utraty członkostwa w tych kategoriach. Uzyskanie statusu członka honorowego nie powoduje utraty dotychczasowych uprawnień członkowskich. Członkowie honorowi są zwolnieni z obowiązku płacenia składek członkowskich.
10. Członkiem-sygnatariuszem jest obywatel RP, który był członkiem-sygnatariuszem w momencie rejestracji Kongresu Nowej Prawicy. Staje się nim też członek, który został dokooptowany przez Straż.
Członek-sygnatariusz posiada wszelkie prawa członka zwyczajnego, ponadto inne wymienione w Statucie. Wszelkie uprawnienia członkowskie sygnatariusza ulegają zawieszeniu, jeśli nie płaci on należnych składek. Członek-sygnatariusz, który opłaca składki w wysokości ustalonej dla członków zwyczajnych, posiada uprawnienia członka zwyczajnego do czasu uzupełnienia składek ustalonych dla członków-sygnatariuszów.
11. Członkiem zwyczajnym staje się pełnoletni obywatel RP, który zakończył co najmniej sześciomiesięczny staż kandydacki i płaci składki. O przyjęciu kandydata do grona członków zwyczajnych decyduje Zarząd właściwego Oddziału, Regionu lub Prezes Kongresu Nowej Prawicy.
Członek innej partii nie może być członkiem zwyczajnym , kandydatem i sygnatariuszem Kongresu Nowej Prawicy, chyba że zgodę na to wyda Konwentykl.
12. Członkiem zwyczajnym staje się także członek-sygnatariusz, który przedłożył Radzie Sygnatariuszów rezygnację ze swojej kategorii członkostwa – pod warunkiem uzupełnienia składek w wysokości ustalonej dla członków zwyczajnych.
13. Członkiem wspierającym staje się obywatel RP, który wypełnił deklarację członkowską i płaci należne składki. Członkowie wspierający nie posiadają praw wyborczych, ale posiadają wszelkie prawa wynikające ze sprawowanych funkcji.
14. Kandydatem staje się pełnoletni obywatel RP, który zadeklarował poparcie dla zasad i programu Kongresu Nowej Prawicy, wypełnił deklarację członkowską i opłacił należne składki. Kandydaci posiadają bierne prawo wyborcze oraz wszelkie prawa wynikające z pełnionych funkcji. Kandydatom nie przysługuje prawo udziału w głosowaniach na Konwentach. Kandydat nie może też zostać wybrany do Straży i Sądu Naczelnego.
15. Deklaracje członkowskie mogą przyjmować wyłącznie członkowie Zarządu Kongresu Nowej Prawicy, Zarządów Regionów i Zarządów Oddziałów. Wzory deklaracji oraz szczegółowe zasady ich przyjmowania określa Rada Główna.
16. Członkostwo ustaje:
a. wskutek zgłoszenia Władzom partii bądź Zarządom odpowiednich Oddziałów wystąpienia na piśmie;
b. wskutek wstąpienia do innej partii lub też przystąpienia do jej organizacji albo powołania bez zgody Konwentyklu; przepis ten nie dotyczy członków wspierających i honorowych;
c. po upływie 6 miesięcy od zakończenia ostatniego okresu, za który wniesiono składkę (z zastrzeżeniem p.9);
d. wskutek wykluczenia przez Straż.
17. Członek honorowy może zostać pozbawiony godności wyłącznie jednomyślną decyzją Straży na wniosek Konwentyklu lub Sądu Naczelnego.
Rada Główna większością 2/3 głosów może zawiesić w prawach członkowskich dowolnego członka zwyczajnego, wspierającego lub kandydata Kongresu Nowej Prawicy z wyjątkiem członków Sądu Naczelnego, Centralnej Komisji Rewizyjnej, Straży i Prezesa Kongresu Nowej Prawicy – zawiadamiając o tym niezwłocznie Prezesa Sądu Naczelnego, który ma prawo unieważnić tę decyzję. Zawieszenie ustaje w ciągu miesiąca, Sąd Naczelny może ten okres przedłużyć do 3 miesięcy.
18. Wysokość składek ustala:
a. dla członków zwyczajnych i kandydatów – Konwent;
b. dla członków-sygnatariuszów – Konwentykl, przy czym składka członków-sygnatariuszów nie może być niższa od składek członków zwyczajnych;
c. dla członków wspierających – Rada Główna.
19. Sposób płacenia i przekazywania składki określa Rada Główna na wniosek Skarbnika Kongresu Nowej Prawicy.
20. Członek Kongresu Nowej Prawicy ma prawo udziału w Konwencie. W przypadku przekroczenia liczby 500 członków Rada Główna może, a przy przekroczeniu liczby 1000 musi – ogłosić obrady Konwentu Krajowego poprzez delegatów.
21. Łączną liczbę delegatów wraz z podziałem mandatów na Regiony ustala Rada Główna. Liczba delegatów z danego Regionu jest proporcjonalna do średniego stanu liczbowego (wyliczanego na podstawie sumy składek centralnych członków przelanych na konto partii albo wpłaconych lub przekazanych za potwierdzeniem Skarbnikowi partii) członków zwyczajnych i członków-sygnatariuszów z okresu od ostatniego Konwentu do dnia ogłoszenia nadchodzącego Konwentu. Liczba delegatów z Oddziału jest ustalana analogicznie przez Zarząd Regionu. Delegatów wybiera Konwent Oddziału, przy czym każdy uczestnik ma tyle głosów, ilu jest delegatów.
22. Członkowie-sygnatariusze mają prawo udziału w Konwentyklach i Konwentach.

23. Władzami Kongresu Nowej Prawicy są:
a. Konwent;
b. Konwentykl;
c. Rada Główna;
d. Zarząd;
e. Prezes;
f. Straż;
g. Centralna Komisja Rewizyjna;
h. Sąd Naczelny;
i. Rada Sygnatariuszów.
24. Nie można łączyć stanowisk w Sądzie Naczelnym ze stanowiskami w Radzie Głównej, Centralnej Komisji Rewizyjnej i Straży. Nie można też łączyć stanowisk w Centralnej Komisji Rewizyjnej ze stanowiskami w Radzie Głównej i Radzie Sygnatariuszów i w Straży.
25. Regulaminy pracy Władz uchwala Konwentykl. W wypadku wątpliwości interpretacyjnych stwierdzonych przez Sąd Naczelny Konwentykl jest zobowiązany do dokonania zmian na najbliższym posiedzeniu.
26. Kadencja wszystkich Władz z wyjątkiem Prezesa, Konwentyklu i Sądu Naczelnego kończy się z chwilą upływu kadencji Konwentu. Jeśli Konwent nie wybierze członków jakiejś Władzy, ich kadencja przedłuża się do następnego Konwentu.

27. Konwent Zwyczajny zbiera się nie rzadziej niż raz na 2 lata. Jeżeli Władze nie dopełnią obowiązku zwołania Konwentu Zwyczajnego w tym terminie, zbiera się on automatycznie w pierwszą sobotę po wigilii drugiej rocznicy poprzedniego Konwentu Zwyczajnego i o tej samej godzinie, z tymi samymi uprawnionymi uczestnikami, w miejscu określonym przez Sąd Naczelny.
28. Konwent Zwyczajny zwołuje Prezes z wyprzedzeniem co najmniej czterotygodniowym. Jest on zobowiązany uczynić to w terminie nie dłuższym niż 6 tygodni z wyprzedzeniem nie dłuższym niż osiem tygodni, jeśli takie żądanie wpłynie od którejkolwiek z Władz lub od co najmniej 1/10 członków zwyczajnych. Zwołanie Konwentu Zwyczajnego przed upływem roku od poprzedniego z własnej inicjatywy Prezesa wymaga zgody Rady Głównej. Zawiadomienie o zwołaniu Konwentu musi zawierać informację o sposobie podawania do publicznej wiadomości Członków Partii proponowanych poprawek do Statutu oraz termin, miejsce i przewidywany porządek obrad Konwentu.
29. Konwent Zwyczajny ma prawo:
a. wytyczać ogólny kierunek działania partii;
b. zmiany Statutu większością 4/5 głosów – lub zwykłą większością, jeśli proponowane zmiany uzyskały akceptację Konwentyklu. Każdy projekt zmiany w Statucie musi być podany do powszechnej wiadomości członków partii co najmniej na 2 tygodnie przed terminem Konwentu;
c. ustalania wysokości składek od członków zwyczajnych i kandydatów;
d. podejmowania innych czynności przewidzianych Statutem.
30. Konwent Zwyczajny ma obowiązek:
a. wybrać dwóch członków Centralnej Komisji Rewizyjnej;
b. uzupełnić skład Sądu Naczelnego;
c. wybrać siedmiu członków Rady Głównej, a spośród nich I i III Wiceprezesa Kongresu Nowej Prawicy.
31. Na posiedzeniach Konwentu Zwyczajnego odbyć się musi:
a. otwarcie – dokonywane przez Prezesa Sądu Naczelnego lub najstarszego rangą Sędziego;
b. sprawozdanie Prezesa;
c. sprawozdanie Centralnej Komisji Rewizyjnej;
d. sprawozdanie Rady Sygnatariuszów;
e. sprawozdanie Straży;
f. dyskusja i glosowanie nad absolutorium dla członków Rady Głównej wybranych na poprzednim Konwencie. Do zakończenia glosowania żaden członek ustępującej RG nie może zasiadać w Prezydium Konwentu, a zabierać glos może tylko w odpowiedzi na pytania uczestników Konwentu.
32. Prezes w dowolnym terminie zwołuje Konwent Nadzwyczajny i dokonuje jego otwarcia. Jest on również zobowiązany to uczynić w terminie 4 tygodni z wyprzedzeniem nie dłuższym niż 8 tygodni na żądanie którejkolwiek z Władz lub 1/10 członków zwyczajnych. Prawo do głosowania na nim mają ci sami uczestnicy, którzy uczestniczyli w ostatnim Konwencie Zwyczajnym i w dniu Konwentu Nadzwyczajnego mają status członka zwyczajnego lub sygnatariusza.. Uprawnieni uczestnicy muszą zostać poinformowani o proponowanym porządku obrad co najmniej 2 tygodnie przed terminem Konwentu.
33. Konwent Nadzwyczajny ma prawo jedynie do:
a. zmian w Statucie (z zastrzeżeniem art. 29 lit. b);
b. uchwał programowych, ideowych oraz wyrażających stosunek partii do spraw ogólnokrajowych;
c. wyboru członków honorowych;
d. uchwalania składek dla członków zwyczajnych i kandydatów;
e. uchwalania regulaminu pracy Konwentyklu.

34. Konwentykl zwoływany jest przez Radę Sygnatariuszów nie rzadziej niż co rok z wyprzedzeniem co najmniej dwóch tygodni. Przepisy dotyczące Konwentu obowiązują z odpowiednimi zmianami. W Konwentyklu mają prawo brać udział wszyscy członkowie-sygnatariusze mający uregulowane wszystkie należne składki.
35. Konwentykl:
a. ocenia sytuację i wydaje niewiążące zalecenia;
b. uzupełnia skład Sądu Naczelnego. Konwentykl nie może dokonać wyboru nowych Sędziów jeżeli został już wyznaczony termin najbliższego Konwentu Zwyczajnego lub wpłynął wniosek o jego zwołanie.
c. uzupełnia vacaty w składzie Władz;
d. wybiera Radę Sygnatariuszów;
e. wybiera Prezesa Kongresu Nowej Prawicy;
f. wybiera 9 kandydatów na Członków Straży;
g. przedkłada Konwentowi propozycje uchwał programowych;
h. spełnia inne obowiązki przewidziane Statutem.
36. Na specjalnym posiedzeniu(sesja wyborcza) – pierwszym po Konwencie Zwyczajnym – Konwentykl wybiera Radę Sygnatariuszów, dwóch członków Centralnej Komisji Rewizyjnej, i siedmiu członków Rady Głównej zwykłą większością głosów. Inne Konwentykle mogą zmieniać wybranych przez siebie przedstawicieli wymienionych w tym punkcie Władz wyłącznie większością 3/4 głosów w głosowaniu konstruktywnym.
37. Prezesa Kongresu Nowej Prawicy Konwentykl może zmienić wyłącznie w głosowaniu konstruktywnym, większością 3/4 głosów – zaś większością 2/3 (lub zwykłą na sesji wyborczej) na wniosek Sądu Naczelnego, Centralnej Komisji Rewizyjnej lub Rady Głównej. W przypadku vacatu Konwentykl wybiera Prezesa zwykłą większością głosów. W razie remisu Prezesem zostaje kandydat starszy wiekiem.

38. Rada Główna pomaga Prezesowi, kontroluje Jego działalność, decyduje i wykonuje inne czynności przewidziane Statutem.
39. Rada Główna zwoływana jest przez Prezesa nie rzadziej niż raz na kwartał z własnej inicjatywy lub niezwłocznie na wniosek co najmniej 5 członków Rady Głównej.
40. Rada Główna składa się z Prezesa, czterech Wiceprezesów, Sekretarza, Skarbnika, Przewodniczącego Klubu lub koła Parlamentarnego oraz 10 członków.
41. Rada Główna ustala kandydatów zgłaszanych i popieranych przez Kongres Nowej Prawicy w wyborach – poza wyborami do rad gmin, rad powiatów, a także na wójta gminy albo burmistrza, oraz podejmuje decyzje o poparciu przez Kongres Nowej Prawicy kandydata na Prezydenta RP.
42. Rada Główna zawiera sojusze z innymi partiami, jeśli prowadzą one do powstania jakichś wspólnych organów. Rada Główna mianuje przedstawicieli do tych organów.
43. Jeżeli Centralna Komisja Rewizyjna wnioskowała o nieudzielenie absolutorium lub jeśli w czasie upływającej kadencji członek Władz złamał z premedytacją Statut, lub Regulamin (co stwierdził Sąd Naczelny), to absolutorium musi zostać udzielone większością 2/3 głosów. W pozostałych wypadkach absolutorium jest udzielane zwykłą większością.
44. Członkowie, którzy nie uzyskali absolutorium, nie mogą pełnić funkcji w Radzie Głównej podczas następnej kadencji.

45. Prezes reprezentuje Kongres Nowej Prawicy na zewnątrz i wykonuje wszelkie niezbędne czynności przewidziane Statutem i Programem Kongresu Nowej Prawicy, a niewchodzące w zakres kompetencji innych Władz.
46. Bezpośrednio po wyborze Prezes mianuje dwóch członków Rady Głównej: Skarbnika i Sekretarza. Ma też prawo do ich odwoływania i mianowania. Sekretarz Rady Głównej używa tytułu Sekretarz Generalny Kongresu Nowej Prawicy.
47. Spośród wybranych przez siebie członków Rady Głównej Konwent wybiera I oraz III Wiceprezesa Kongresu Nowej Prawicy, a Konwentykl II i IV Wiceprezesa. Zastępują oni kolejno Prezesa na Jego prośbę – lub w razie stwierdzonej przez Sąd Naczelny niemożności sprawowania przezeń urzędu. Prezes, Wiceprezesi, Skarbnik i Sekretarz stanowią Zarząd Kongresu Nowej Prawicy.
48. Wszelkie ważniejsze decyzje polityczne Prezes winien skonsultować z Wiceprezesami. Na żądanie co najmniej dwóch z nich musi odbyć się posiedzenie Zarządu, które ostatecznie rozstrzyga kwestię. Tylko członkowie Zarządu mają prawo wypowiadać się w imieniu całej partii Kongres Nowej Prawicy. Decyzje o formie startu Kongresu Nowej Prawicy w wyborach podejmuje Zarząd. Zarząd decyduje o zawarciu koalicji wyborczych, decyduje o przystąpieniu Kongresu Nowej Prawicy do innego komitetu wyborczego oraz podejmuje decyzje o braku uczestnictwa Kongresu Nowej Prawicy w wyborach.
49. W przypadku równowagi głosów w Radzie Głównej lub Zarządzie głos Prezesa jest rozstrzygający.
50. Prawo podpisywania dokumentów finansowych do wysokości ustalonej przez Centralną Komisję Rewizyjną ma każdy z członków Zarządu, do wysokości ustalonej przez Konwentykl – Prezes i jeden z Wiceprezesów łącznie; powyżej tej sumy do ważności transakcji potrzebne są podpisy Prezesa, Skarbnika i jednego z Wiceprezesów łącznie.
51. Coroczną informację o działalności finansowej partii w poprzednim roku kalendarzowym i sprawozdania wymagane przez ustawę o partiach politycznych sporządza Skarbnik partii Kongres Nowej Prawicy.
Informacja o działalności finansowej partii podlega zatwierdzeniu przez Centralną Komisję Rewizyjną.

52. Straż liczy 5 osób wybieranych każdorazowo przez Konwent spośród 9 kandydatów wybranych przez Konwentykl. W wypadku remisu za wybranego uważa się starszego wiekiem.
53. Członka Straży może zmienić Konwentykl większością 4/5 głosów lub 2/3 na wniosek Sądu Naczelnego.
54. Straż bezpośrednio po swoim wyborze wybiera ze swego grona Koordynatora i jego Zastępcę.
55. Straż większością 4/5 głosów pełnego składu na wniosek Konwentyklu lub Konwentu mianuje nowych członków-sygnatariuszów.
56. Straż na wniosek Władz (z wyjątkiem Straży) lub 25 członków zwyczajnych ma prawo większością 4/5 głosów statutowego składu pozbawić zgodnie z punktem 16 lit. d. (z zastrzeżeniem pktu 17) członkostwa dowolnego członka, z wyjątkiem członków honorowych. Od decyzji Straży nie przysługuje odwołanie – a ponowne przyjęcie nie może nastąpić przed upływem 3 lat
57. Po uznaniu winy przez Sąd Naczelny Straż ma prawo:
a. w stosunku do członka zwyczajnego większością 3/5 głosów statutowego składu udzielić nagany, a w wypadku powtórnej nagany odebrać prawa członka zwyczajnego i przyznać status kandydata na okres od 1 do 6 miesięcy;
b. w przypadku członka-sygnatariusza większością 4/5 głosów statutowego składu udzielić nagany, a w
przypadku powtórnej nagany zawiesić prawa członka-sygnatariusza pozostawiając prawa członka zwyczajnego na
okres od 1 do 6 miesięcy.

58. Centralna Komisja Rewizyjna składa się z 5 członków, wybieranych przez Sąd, Konwent i Konwentykl.
59. Centralna Komisja Rewizyjna bada prawidłowość gospodarki i finansów Kongresu Nowej Prawicy oraz zatwierdza coroczną informację o działalności finansowej partii.
Centralna Komisja Rewizyjna ma prawo wglądu we wszelkie materiały Kongresu Nowej Prawicy w dowolnym momencie. Wszelkie Władze mają obowiązek niezwłocznie udostępnić CKR żądane materiały.
60. Centralna Komisja Rewizyjna ma prawo większością 3/5 głosów składu statutowego natychmiastowego zawieszania w czynnościach członków wszelkich Władz z wyjątkiem Sądu Naczelnego za odmowę udostępnienia materiałów.
61. Centralna Komisja Rewizyjna ma prawo zwykłą większością głosów występowania z wnioskami o udzielenie – lub nie – absolutorium odnośnie ustępujących Władz Kongresu Nowej Prawicy różnych szczebli bezpośrednio do organów Władz nadrzędnych.
62. Centralna Komisja Rewizyjna może występować do wszystkich Władz Kongresu Nowej Prawicy z wnioskami w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w prowadzeniu gospodarki finansowej lub stwierdzonych w trakcie kontroli naruszeń Statutu i Regulaminów..
63. O wszelkich nieprawidłowościach oraz o podejrzeniach niewłaściwego gospodarowania mieniem Kongresu Nowej Prawicy przez członków Władz partii, Centralna Komisja Rewizyjna niezwłocznie informuje Radę Główną i Radę Sygnatariuszy.

64. Sąd Naczelny składa się z trzech Sędziów Zwyczajnych oraz I, II i III Sędziego Nadzwyczajnego, wybieranych przez Konwent. Niezwłocznie po Konwencie Sąd wybiera Prezesa Sądu spośród Sędziów Zwyczajnych.
65. Posiedzenie Sądu zwołuje Prezes Sądu Naczelnego co najmniej raz na kwartał – chyba, że nie ma żadnej sprawy do rozpatrzenia.
66. Na posiedzeniach Sądu orzekają Sędziowie Zwyczajni. Jeżeli któryś z Sędziów nie może wziąć udziału w posiedzeniu, to zastępują ich kolejno Sędziowie Nadzwyczajni.
67. Jeżeli na stanowisku któregokolwiek Sędziego powstanie vacat, na to miejsce wchodzi automatycznie Sędzia kolejny rangą, a pozostali awansują o jedno miejsce.
68. Sąd Naczelny ma prawo zawieszać w pełnieniu funkcji członków Władz każdego szczebla poza członkami Straży i Centralnej Komisji Rewizyjnej za odmowę udostępnienia dokumentów Kongresu Nowej Prawicy i materiałów związanych z prowadzonymi sprawami.
69. Sąd Naczelny ma obowiązek:
a. W trybie nadzoru badać i rozstrzygać zagadnienia zgodności Regulaminów ze Statutem oraz działań poszczególnych członków i Władz Kongresu Nowej Prawicy ze Statutem, Programem i Regulaminami;
b. opracować wzorcowy Regulamin dla Oddziałów i Regionów;
c. po każdym Konwencie – lub w razie powstania vacatu – mianować bezzwłocznie jednego członka Centralnej Komisji Rewizyjnej.
70. Sędziowie Sądu wybierani są na czas nieokreślony. Odwołać Sędziego może wyłącznie Konwentykl większością 4/5 głosów lub Konwent większością 2/3 głosów, ale tylko na wniosek Konwentyklu.

71. Rada Sygnatariuszów wybierana jest przez Konwentykl spośród członków-sygnatariuszów, przy czym każdy członek Rady Sygnatariuszów jest wybierany w osobnym głosowaniu.
72. Niezwłocznie po wyborze Rada Sygnatariuszów wybiera ze swego grona Przewodniczącego.
73. Rada Sygnatariuszów w okresie między Konwentyklami działa w imieniu Konwentyklu, ocenia sytuację polityczną i wydaje niewiążące zalecenie oraz wykonuje inne wymienione w tym Statucie zadania za wyjątkiem wyboru Władz.

74. Podstawowym ogniwem pracy w partii Kongres Nowej Prawicy jest Oddział, którego obszar – powiat, kilka powiatów lub okręg wyborczy do Sejmu RP – uchwala Zarząd Regionu. Podział Regionu na Oddziały musi być dokonany tak, by Oddziały obejmowały całe terytorium Regionu.
Oddział liczy co najmniej pięciu członków zwyczajnych. Konwent założycielski oddziału zwołuje Prezes Regionu lub upoważniony przez niego przedstawiciel.
Zarząd Oddziału reprezentuje Kongres Nowej Prawicy na obszarze działania Oddziału i sprawuje kontrolę nad Kołami.
Zarząd Oddziału ustala kandydatów zgłaszanych i popieranych przez Kongres Nowej Prawicy w wyborach do
rad gmin, rad powiatów, a także na wójta gminy , burmistrza lub prezydenta miasta, oraz zawiera koalicje wyborcze.
75 Oddziały prowadzą własną gospodarkę finansową w zakresie pobierania składek, przyjmowania darowizn i zapisów oraz rozliczeń gotówkowych. Podpisywać umowy i zaciągać zobowiązania finansowe Oddział może jedynie na podstawie pisemnego upoważnienia przez Skarbnika Kongresu Nowej Prawicy na zasadach i do wysokości przez niego określonej.
76. Koła są pomocniczymi ogniwami działalności partyjnej. Koła tworzone są decyzją Zarządu Oddziału. Mogą obejmować obszar jednej lub kilku gmin, albo dzielnic miasta. Koło musi liczyć co najmniej 3 członków. W nowo tworzonych Kołach w razie braku czynnych praw wyborczych członków Koła mianowania dokonuje Prezes Oddziału.
77. Prezes Oddziału może mianować przedstawiciela (reprezentanta) Oddziału w konkretnej miejscowości lub gminie na terenie Oddziału. W miejscowościach lub gminach objętych działalnością terytorialnego Koła Oddziału przedstawicielem może być mianowany jedynie Prezes Koła. Przedstawiciel Oddziału może być upoważniony przez Prezesa Oddziału do przyjmowania deklaracji członkowskich i pobierania składek od osób zapisujących się do partii. Wraz z tym upoważnieniem Prezes Oddziału musi określić sposób przekazywania deklaracji i pobranych składek. W razie braku istniejącego Oddziału obejmującego daną miejscowość lub gminę, takiego mianowania i upoważnienia może dokonać Prezes Regionu. Prezes Regionu może również (w razie braku istniejącego Oddziału) upoważnić jednego z przedstawicieli do zwołania Konwentu założycielskiego Oddziału. Członek może należeć do Oddziału innego niż terytorialnie związany z miejscem jego zamieszkania . Na przyjęcie w poczet członków takiego Oddziału muszą wyrazić zgodę Władze tego Oddziału.
78. Regiony Kongresu Nowej Prawicy działają na terenie jednego lub kilku województw. Władze Regionów reprezentują Kongres Nowej Prawicy na terenie województw. Regiony są powoływane i rozwiązywane uchwałą Rady Sygnatariuszów.
79. Władzami Regionu są: Konwent Regionu, Prezes Regionu, Zarząd Regionu i Regionalna Komisja Rewizyjna.
80. Konwent Regionu zwoływany jest nie rzadziej niż raz na dwa lata przez Prezesa Regionu. Uprawnieni do udziału w nim są wszyscy członkowie Kongresu Nowej Prawicy z danego Regionu. Ponadto na wniosek Regionalnej Komisji Rewizyjnej lub 1/5 członków zwyczajnych Regionu, Prezes zwołuje Konwent Regionu w terminie 6 tygodni.
81. Konwent Regionu wybiera członków Regionalnej Komisji Rewizyjnej, podejmuje uchwały w sprawach lokalnych i udziela absolutorium Prezesowi Regionu.
82. Zarząd Regionu składa się z Prezesa Regionu, mianowanego i odwoływanego przez Prezesa Kongresu Nowej Prawicy oraz członków, w tym: Wiceprezesów, Sekretarza i Skarbnika mianowanych przez Prezesa Regionu.
83. W ciągu 3 miesięcy od mianowania musi się odbyć Konwent Regionu, na którym podejmuje się uchwałę o udzieleniu votum zaufania dla nowo mianowanego Prezesa. Konwent ten, nowo mianowany Prezes zwołuje z wyprzedzeniem dwutygodniowym.
84. Jeśli Prezes Regionu nie zwoła Konwentu Regionu w trybie określonym w punkcie 81 lub 84 albo nie uzyska votum zaufania albo absolutorium, Prezes Kongresu Nowej Prawicy bezzwłocznie odwoła go ze stanowiska i nie może powołać go na to stanowisko przez 2 lata.
85. Nazwy Oddziałów i Kół odpowiadają w miarę możności nazwom powiatów lub gmin w sposób nie budzący wątpliwości co do umocowania tych Władz. Nazwy Regionów wskazują w sposób jednoznaczny obszar, na którym działa Region.
86. Na wniosek Zarządu Regionu lub Regionalnej Komisji Rewizyjnej Rada Sygnatariuszów może rozwiązać Oddział lub zawiesić jego Władze.
87. W przypadku rozwiązania Oddziału Zarząd Regionu musi niezwłocznie wskazać przyporządkowania Kół i członków innym Oddziałom.
88. W przypadku zawieszenia Władz Oddziału Zarząd Regionu niezwłocznie zwołuje Konwent Oddziału.
89. W przypadku rozwiązania Oddziału lub jego Władz Zarząd Regionu ma prawo udzielić ustępującym członkom Władz absolutorium. Po stwierdzeniu przez Regionalną Komisję Rewizyjną nieprawidłowości w działalności finansowej Oddziału – a szczególnie w razie stwierdzenia nadużyć finansowych, naruszenia postanowień Statutu Kongresu Nowej Prawicy lub Regulaminu Oddziału dotyczących zasad działalności finansowej – członkowie Zarządu Oddziału odpowiadają osobiście za zobowiązania Oddziału.
90. Oddziały oraz Regiony mogą uchwalać własne składki. Sposób przekazywania składki centralnej na Kongres Nowej Prawicy określa Skarbnik Rady Głównej. W oddziałach które uchwaliły własne składki, prawo do głosowania na konwencie oddziału ma członek zwyczajny partii który jest członkiem oddziału przez sześć miesięcy (płacąc należne składki oddziałowe).
91. Postanowienia z tego rozdziału odnoszą się – z niezbędnymi zmianami – do Kół.
92. Członkowie i sympatycy o wspólnych zainteresowaniach działający w określonym środowisku lub chcący realizować określone zadania mogą łączyć się w Sekcje. Regulamin pracy Sekcji zatwierdza Sekretarz Oddziału, Sekretarz Regionu w przypadku Sekcji wojewódzkich, lub Sekretarz Rady Głównej w przypadku Sekcji o zasięgu ogólnopolskim.
93. Członkowie Koła są członkami Oddziału, na terenie którego działa Koło. Członkowie Oddziału są jednocześnie członkami Regionu, na terenie którego działa Oddział.

94. Godło i symbolikę Kongresu Nowej Prawicy ustala Konwentykl.
95. Decyzję o rozwiązaniu Kongresu Nowej Prawicy, zawieszeniu działalności lub połączeniu z inną partią podejmuje Konwent większością 2/3 głosów na wniosek Konwentyklu, lub samorzutnie większością 4/5 głosów.
96. W przypadku rozwiązania Kongresu Nowej Prawicy lub zawieszenia działalności opiekę nad Jego majątkiem sprawuje mianowany przez Konwentykl Tymczasowy Komisarz.
97. W przypadku rozwiązania Kongresu Nowej Prawicy poszczególne nieruchomości przejdą na własność najbliższego terytorialnie Uniwersytetu, zaś wszelkie dokumenty na własność Archiwum Akt Nowych w Warszawie. Zasoby pieniężne w gotówce i zobowiązaniach staną się własnością Polskiego Czerwonego Krzyża.
98. Prezes Kongresu Nowej Prawicy ma prawo ustanawiania Odznaki Honorowej dla darczyńców i osób szczególnie zasłużonych dla propagowania idei.