nowe logo enf

Program partii Tożsamość i Demokracja

1. Przestrzeganie zasad demokracji
Partia Tożsamość i Demokracja oraz jej członkowie opierają swój projekt polityczny na
zasadach demokratycznych i określonych w karcie fundamentalnych praw, w związku z
czym odrzucają jakiekolwiek przeszłe lub obecne powiązania bądź sympatie dotyczące
wszelkiego rodzaju projektów autorytarnych lub totalitarnych.

2. Suwerenność
Członkowie ID są przekonani, że najbardziej właściwe rozwiązanie stanowi zapewnienie
suwerenności państw i narodów w oparciu o współpracę prowadzoną pomiędzy nimi. W
związku z powyższym, odrzucają oni jakiekolwiek polityki mające na celu stworzenie
super-państwa lub jakiegokolwiek modelu ponadnarodowego. Sprzeciw wobec wszelkiego
przekazywania suwerenności narodowej na rzecz instancji ponadnarodowych i/lub
instytucji europejskich stanowi jedną z fundamentalnych zasad, które jednoczą członków
ID.

3. Tożsamość
Partie oraz deputowani europejscy ID opierają swój sojusz polityczny na zasadach
zachowania tożsamości ludów i narodów europejskich, przy uwzględnieniu specyficznych
cech każdego z tych narodów. W związku z powyższym, prawo kontroli i regulowania
imigracji stanowi fundamentalną zasadę wyznawaną przez wszystkich członków ID.

4. Specyficzne cechy
Członkowie ID uznają prawa każdego do obrony własnych modeli ekonomicznych,
społecznych, kulturowych i terytorialnych, specyficznych oraz charakterystycznych dla
Europy. Ruch ID zamierza zapewnić ochronę różnorodności projektów politycznych jego
członków.

5. Wolności indywidualne
Członkowie ID opierają swój ruch polityczny na zasadach ochrony wolności indywidualnych
i przywiązują szczególną wagę do specyficznego znaczenia zagadnień dotyczących
zapewnienia swobody wypowiedzi, w kontekście coraz poważniejszych zagrożeń w
odniesieniu do wolności w zakresie technologii cyfrowych.

6. Kultura jako podstawa działalności politycznej
Członkowie ID uważają, że kultura stanowi prawdziwą esencję każdej działalności
politycznej, a jedynie działania pedagogiczne prowadzone w oparciu o elementy o
charakterze kulturalnym i naukowym umożliwiają podnoszenie poziomu świadomości
politycznej obywateli.

www.id-party.eu