ZASADY DOKONYWANIA DAROWIZN

Darowizn na rzecz Kongresu Nowej Prawicy mogą dokonywać osoby fizyczne, mające stałe zamieszkanie na terenie RP. Wpłaty należy dokonać na rachunek partii o numerze 79 1750 0012 0000 0000 2903 1557.

W tytule prosimy umieść dane darczyńcy: imię i nazwisko darczyńcy, nr PESEL, zam. adres zamieszkania na terenie RP”

Wzór: „Darowizna dla Nowej Prawicy: Jan Nowak, PESEL 82020700777, ul. Przykładowa, 00-000 Warszawa”.

Zgodnie z prawem nie możemy przyjmować wpłat:

– dokonanych z rachunku innego niż osobisty (w szczególności z rachunku prowadzonej działalności gospodarczej albo gospodarstwa rolnego)

– dokonanych w sposób inny niż przelewem, w szczególności nieprawidłowe są wpłaty dokonane w urzędzie pocztowym oraz wpłaty gotówkowe w kasie banku

– w tytule których jako wpłacającego darowiznę wskazano osobę inną niż właściciel danego rachunku bankowego

– dokonanych na poprawny rachunek bankowy, ale ze wskazaniem podmiotu innego niż Kongres Nowej Prawicy

– dokonanych przez podmioty pośredniczące

– dokonanych z rachunku bankowego prowadzonego przez bank zagraniczny

– w tytule których wskazano adres zamieszkania poza terenem RP, choćby z danych bankowych wynikało, że wpłacający zamieszkuje w Polsce

Darczyńca rocznie na rzecz Kongresu Nowej Prawicy może wpłacić kwotę nie większą niż piętnasto-krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. w roku 2019 kwotę 33 750 złotych.

Szanowni Darczyńcy!
Propagowaniu idei konserwatywno-wolnościowych bardzo pomagają pieniądze! Ponieważ nasza (a także Wasza, Drodzy Darczyńcy) partia nie może w chwili obecnej liczyć na pieniądze z państwowej kasy (tak jak inne partie), to jedyną naszą nadzieją na pozyskanie funduszów (oprócz składek członkowskich) umożliwiających aktywną działalność partii jesteście jedynie Wy, Szanowni Darczyńcy; zarówno sympatycy jak i członkowie partii.
Zachęcając do ofiarności na rzecz KNP ze swej strony przyrzekam, że dopóki będę pełnił funkcję Skarbnika KNP, to będę to robił z mentalnością „krakowskiego centusia” i oszczędnie oraz rozsądnie gospodarował powierzonymi mi przez Was darami.
Z satysfakcją informuję też, że po rozłamie, który partia przeszła w dniu 5 stycznia 2015r. sprawy dokumentacji i finansów partii z mozołem zostały uporządkowane i wszystko wskazuje na to, że może być już tylko lepiej (więcej na temat rozłamu i jego konsekwencji można przeczytać klikając w link -> http://knp.org.pl/rozlam-w-knp/).
Janusz Żurek
Skarbnik KNP